Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 173: Luyện tập chung

  • Bài 173: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 173: Luyện tập chung trang 2
Bài 173. LUYỆN TẬP CHUNG
Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1. 0,3% = ?
a,A
D.
3
10000
Đế’ tìm 60% của 45 ta làm như sau:
Nhân 45 với 60.
Chia 45 cho 60.
c. Nhân 45 với 100 rồi lấy kết quả nhận được chia co 60.
(D^Nhân 45 với 60 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 100.
Trong các hình dưới đây, hình nào cao gấp đôi hình chữ % ?
Đáp số: Hình(^ề)
Phần 2
Một tấm bìa hình vuông đã được tô đậm như hình vẽ bên. Tính diện tích của phần đã tô đậm.
Bài giải
Diện tích tấm bìa là:
10cm
10cm
20 X 20 = 400 (cm2)
Diện tích một nửa hình tròn là:
10 X 10 X 3,14 : 2 = 157 (cm	Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ dưới đây. cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để 80% thể tích của bể có nước ? (hình vẽ)
A. 144/	B. 160/
c. 180/	D. 200/.
)
Diện tích hai nửa hình tròn bằng nhau:
157 X 2 = 314 (cm2)
Diện tích của phần đã tô đậm:
400 - 314 = 86 (cm2)
Đáp sô": 86cm2.
Mẹ mua thịt lợn và rau quả hết 96 000 đồng. Sô" tiền mua thịt lợn bằng 140% số tiền mua rau quả. Hỏi mẹ mua rau quả hết bao nhiêu tiền ?
Bài giải
Nếu sô" tiền mua rau là 100% thì sô" tiền mua thịt lợn là 140% như thê". Vậy 96 000 đồng là:
100% + 140% = 240 (phần)
Sô" tiền mẹ mua rau là:
96000 : 240 X 100 = 40000 (đồng)
Đáp sô": 40 000 đồng.