Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 103: Luyện tập chung

  • Bài 103: Luyện tập chung trang 1
Bài 103. LUYỆN TẬP CHUNG
Một hình tam giác có đáy là 6,8cm và diện tích là 27,2cm2. Tính chiều cao của tam giác đó.
Bài giải
Từ công thức tính diện tích tam giác: s =4eạnh đáy X chiều cao) : 2
Suy ra chiều cao h của tam giác là: h - 2 X s : cạnh đáy
Chiều cao hình tam giác là:
2 X 27,2 : 6,8 = 8 (cm)
Đáp số: 8cm.
vận động đó.
110m _>)
Một sân vận động có dạng như hình dưới đây. Tính chu vi của sân
Bài giải
Chu vi hai nửa hình tròn là:
50 X 3,14 = 157 (m)
Hai lần chiều dài hình chữ nhật là:
2 X 110 = 220 (m)
Chu vi của sân vận động bằng chu vi hai nửa hình trong cộng với hai lần chiều dài hình chữ nhật là:
157 + 220 = 377 (m)
Đáp số: 377m.
vuông cạnh 4m. trải thảm.
Nền một căn phòng là hình chữ nhật có chiều dài 5,6m, chiều rộng 5m. Người ta phải trải ở giữa nền căn phòng đó một tấm thảm hình Tính diện tích phần nền căn phòng không được
5,6m
Bài giải
Diện tích căn phòng hình chữ nhật là:
X 5 = 28 (m2)
Diện tích tấm thảm hình vuông là:
4 X 4 = 16 (m2)
Diện tích phần không được trải thảm là:
28 - 16 = 12 (m2)
Đáp số: 12m2.