Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 132: Quãng đường

  • Bài 132: Quãng đường trang 1
  • Bài 132: Quãng đường trang 2
Bài 132. QUÃNG ĐƯỜNG
Một ô tô đi trong 3 giờ với vận tốc 46,5 km/giờ. Tính quãng đường ô tô đã đi.
Tóm tắt'.	Bài giải
t: 3 giờ, v:45,6 km/giờ s: ? km
Quãng đường ô tô đã đi là:
X 3 = 139,5 (km)
Đáp số: 139,5km.
Một người đi xe máy với vận tốc 36 km/giờ trong 1 giờ 45 phút. Tính quãng đường người đó đi được.
Tóm tắt'.
t: 1 giờ 45 phút v: 36 km/giờ s: ? km
Bài giải
giờ 45 phút =1,75 giờ Quãng đường người đi xe máy đi được là:
36 X 1,75 = 63 (km)
Đáp số: 63km.
Vận tốc củạ một máy bay là 800 km/giờ. Tính quãng đường máy bay đã bay được trong 2 giờ 15 phút.
Tóm tắt:
v: 800 km/giờ t: 2 giờ 15 phút s: ? km
Bài giải
giờ 15 phút = 2,25 giờ Quãng đường bay của máy bay là:
800 X 2,25 = 1800 (km)
Đáp số: 1800km.
4. Một ô tô khởi hành lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 42 km/giờ, đến 17 giờ thì ô tô tới địa điểm trả hàng. Tính quãng đường ô tô đã đi được, biết rằng lái xe nghỉ ăn trưa 45 phút.
Bài giải
45 phút = 0,75 giờ
Thời gian ô tô tới địa điểm trả hàng là:
17 giờ - 6 giờ 30 phút = 10 giờ 30 phút = 10,5 giờ
Thời gian thực ô tô đi là:
giờ - 0,75 giờ = 9,75 giờ
Quãng đường ô tô đi được là:
42 X 9,75 = 409,5 (km)
Đáp số: 409,5km.