Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 164: Một số dạng toán đã học

  • Bài 164: Một số dạng toán đã học trang 1
  • Bài 164: Một số dạng toán đã học trang 2
  • Bài 164: Một số dạng toán đã học trang 3
Sài 164. MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN ĐÃ HỌC
Một ô tô giờ thứ nhất đi được 40km, giờ thứ hai đi được 45km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Tóm tắt	Bài giải
40km 45km	Quãng đường ô tô đi trong giờ thứ ba là:
Giờ thứ 2
Giờ thứ 1
Giờ thứ 3
(40 + 45) ; 2 = 42,5 (km)
Trung bình mỗi giờ ô tô đi được:
(40 + 45 + 42,5) : 3 = 42,5 (km)
Đáp số: 42,5km.
Một hình chữ nhật có chu vi 60cm. Chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Tóm tăt
8 cm
rem
-30cm
Chiều dài :[■ Chiều rộng 4
Dạng toán “tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó”.
?cm
Bài giải
Nửa chu vi hình chữ nhật là:
60 : 2 = 30 (em)
Chiều dài hình chữ nhật là:
(30 + 8) : 2 = 19 (em)
Chiều rộng hình chữ nhật là:
19 - 8 - 11 (em)
Diện tích hình chữ nhật là:
19 X 11 = 209 (em2)
Đáp số) 209cm2.
3. Một khôi kim loại có thể tích 4,5cm3 nặng 31,5g. 'Hỏi khối kim loại cùng chất đó có thể tích 5,4cm3 nặng bao nhiêu gam ?
Bài giải
Khối kim loại lem3 nặng là: 31,5 : 4,5 = 7 (g)
Khôi kim loại 5,4cm3 nặng là: 7 X 5,4 = 37,8 (g)
Đáp số: 37,8g.
Tóm tắt
“Dạng toán về quan hệ tỉ lệ” hai cách giải là rút về đơn vị hoặc bằng tỉ số)
Thể tích 4,5cm3 —» nặng 31,5g Thể tích 5,4cm3 —» nặng ?g
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Có 60/ dầu hỏa được chứa đều vào 4 thùng. Hỏi 3 thùng như vậy chứa bao nhiêu lít dầu hỏa ?
A. 180 lít	B. 240 lít
Tóm tắt
Phương pháp: Rút về đơn vị.
c. 80 lít	D. 45 lít
Bài giải
Sô' lít dầu chứa trong 1 thùng là: 60 : 4 = 15 (/)
Sô' lít dầu chứa trong 3 thùng là: 15 X 3 = 45 (/)
Vậy khoanh vào câu trả lời đúng là:
A. 180 lít B. 240 lít	c. 80 lít @45 lít.