Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 108: Luyện tập

  • Bài 108: Luyện tập trang 1
  • Bài 108: Luyện tập trang 2
Bài 108. LUYỆN TẬP
1. Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Hướng dẫn
Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2m là: (2 X 2) X 4 = 16m2
Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m là: (2 X 2) X 6 = 24m2
Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh lm 5cm là: lm 5cm = l,05m (1,05 X 1,05) X 4 = 4,41m2
Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh lm 5cm là: (1,05 X 1,05) X 6 = 6,615m2
Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh dm là:
5
Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh -Ệ dm là:
Cạnh của hình lập phương
2m
lm 5cm
— dm
5
Diện tích xung quanh của hình lập phương
16m2
4,41m2
25
Diện tích toàn phần của hình lập phương
24m2
6,615m2
ỉìdm’
25
Người ta làm một cái hộp không có nắp hình lập phương có cạnh l,5dm. Hỏi diện tích bìa cần dùng để làm hộp là bao nhiêu đề-xi- mét vuông (không tính mép dán) ?
Bài giải
Diện tích một mặt của hình lập phương: (1,5 X 1,5) = 2,25 (dm2)
Diện tích bìa phải dùng để làm hộp là: 2,25 X 5 = 11,25 (dm2)
Đáp số: ll,25dm2.
Bài giải
Diện tích một mặt hình lập phương:
54 : 6 = 9 (cm2)
Cạnh hình lập phương thứ nhất là:
9:3 = 3 (cm)
Diện tích một mặt hình lập phương: 216 : 6 = 36 (cm2)
Cạnh hình lập phương thứ hai là: 36 : 6 = 6 (cm).
Cạnh của hình lập phương thứ hai gấp 2 lần cạnh hình lập phương thứ nhất.
Đáp số: 2 lần.
Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 54cm2, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 216m2. Hỏi cạnh của hình lập phương thứ hai dài gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ nhất ?