Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 160: Luyện tập

  • Bài 160: Luyện tập trang 1
  • Bài 160: Luyện tập trang 2
Bài 160. LUYỆN TẬP
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 có hình vẽ một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 12cm. Hỏi:
Chu vi sân vận động bằng bao nhiêu mét ?
Diện tích sân vận động bằng bao nhiêu mét vuông ?
Tóm tắt
Tỉ lệ 1 : 1000
Bài giải
Chiều dài thực của sân vận động là:
15 X 1000 = 15000 (cm)
15000cm = 150m
Chiều rộng thực của sần vận động là:
Ọ
in
12 X 1000 = 12000 (cm)
12000cm = 120m
Chu vi sân vận động là:
12cm
(150 + 120) X 2 = 540 (m)
Diện tích sân vận động là:
150 X 120 = 18000 (m2).
Đáp số: a) 540m; b) 18000m2.
Tính diện tích hình vuông có chu vi là 60cm.
Tóm tắt	Bài giải
Cạnh hình vuông là:
60 : 4 = 15 (cm)
Diện tích hình vuông là:
15 X 15 = 225 (cm2)
Đáp số: 225cm2.
Một thửa ruộng trồng lúa hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều
2 9 rộng bằng chiều dài. Biết rằng trên thửa ruộng đó cứ 100m2 thu
5
hoạch được 60kg thóc. Hỏi người ta thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?
Bài giải
Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:
120 X
48 (m)
2
Diện tích thửa ruộng đó là:
120 X 48 = 5760 (m2)
Số thóc người ta thu hoạch được tất cả trên thửa ruộng đó là: 5760 : 100 X 60 = 3456 (kg)
Đáp số: 3456kg.
Hình thang ABCD có chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật MNPQ. Biết hai hình đó có diện tích bằng nhau và có kích thước như hình dưới đây. Tính chiều dài hình chữ nhật.
A 8cm B	M	N
Chiều cao hình thang là chiều rộng hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình thang là:
(8 + 16) X 10 : 2 = 120 (cm2)
Chiều dài hình chữ nhật là:
120 : 10 = 12 (cm)
Đáp số: 12cm.