Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật

  • Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật trang 1
  • Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật trang 2
Bài 114. THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Thể tích hình hộp chữ nhật (1): V = a X b X c
= 6x4x5= 120cm3
Thể tích hình hộp chữ nhật (2): V = 2,5 X 1,8 X 1,1 = 4,95m3
Thể tích hình hộp chữ nhật (3): V=4xịx-Ệ = -i- dm3 4	3	5	10
Hình hộp chữ nhật
(1)
(2)
(3)
Chiều dài
6cm
2,5m
— dm
4
Chiều rộng
4cm
l,8m
— dm
3
Chiều cao
5 cm
l,lm
— dm
5
Thể tích
120cm3
4,95m3
— dm3
10
2. Tính rồi so sánh thể tích của hai hình hộp chữ nhật dưới đây:
S
in
Z- •
0,8m
l,5m
(1)
Thế tích hình hộp chữ nhật (1) là:
X 0,8 X 1 = 1,2 (m3)
h-
lm
0,8m
(2)
Thể tích hình hộp chữ nhật (2) là:
1,5 X 0,8 X 1 = 1,2 (m3)
Vậy thể tích hình hộp chữ nhật (1) bằng thể tích hình hộp chữ nhật (2).
3. Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:
Hướng dẫn
Chia khối gỗ thành 2 hình hộp chữ nhật như hình vẽ.
1 Ocm
8cm
20cm
Bài giải
Thể tích hình hộp chữ nhật (1) là: (20 - 12) X 10 X 8 = 640 (cm3)
Thế tích hình hộp chữ nhật (2) là: 12 X 5 X 8 = 480 (cm3)
Thể tích khối gỗ là:
640 + 480 = 1120 (cm3)
Đáp số: 1120cm3.
lm