Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 168: Ôn tập về biểu dồ

  • Bài 168: Ôn tập về biểu dồ trang 1
  • Bài 168: Ôn tập về biểu dồ trang 2
Bài 168. ÔN TẬP VỀ Blíu Đồ
1. Dưới đây là biểu đồ biếu thị số cây do từng học sinh trong nhóm “Cây xanh” trồng trong vườn trường:
số CÂY DO NHÓM “CÂY XANH” TRồNG TRONG VƯỜN TRƯỜNG
HỌC SINH TRONG NHÓM “CÂY XANH”
Viết số hoặc chữ thích họ'p vào chỗ chấm:
Có 5 học sinh trồng cây. Tên cúa học sinh là: Lan, Hòa, Liên, Mai, Dũng.
Lan trồng được 3 cây. Iỉòa trồng đưực 2 cây, Liên trồng được 5 cây, Mai trồng được 8 cây' Dũng trồng được 4 cây.
Hòa trồng được ít cây nhất.
Người trồng được nhiều cây nhất là: Mai.
Dũng trồng được ít cây hơn các bạn: Mai và Liên.
Liên trồng được nhiều cây hơn các bạn: Lan, Hòa, Dũng.
2. Hãy bổ sung vào các ô còn trống trong bảng dưới đây:
Quả
Cách ghi số hoc sinh trong khi điều tra
Số học sinh
Cam
ĨẼ1
5
Táo
tl
tì 1
8
Na
3
Chuối
o M 1
16
Xoài
l'
tì 1
6
b) Dựa vào bảng nêu trên hãy vẽ tiếp các cột còn thiếu trong biểu đồ nêu dưới đây:
KẾT QUẢ ĐIỂU TRA Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A
Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của 40 học sinh.
Số học sinh thích đá bóng có khoảng:
Khoảng 5 học sinh
Khoảng 9 học sinh (cT) Khoảng 25 học sinh
D. Khoảng 20 học sinh