Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 130: Vận tốc

  • Bài 130: Vận tốc trang 1
Bài 130. VẬN TỐC
1. Một ô tô đi được quãng đường dài 120km hết 2 giờ. Tính vận tốc. của ô tô.	•
Tóm tắt ?km
Bài giải
Vận tốc của ô tô là:
120 : 2 = 60 (km/giờ)
Đáp số: 60 km/giờ. 2. Một người đi bộ 10,5km hết 2,5 giờ. Tính vận tốc của người đó.
120km
Tóm tắt
?km
-1—I—
10,5km
Bài giải
Vận tốc của người đi bộ là:
10,5 : 2,5 = 4,2 (km/giờ)
Đáp số: 4,2 km/giờ.
3. Một người đi xe máy từ 8 giờ 15 phút đến 10 giờ được 73,5krn. Tính vận tốc của người đi xe máy.
Tóm tắt
?km
	1	(-
Bài giải
Thời gian người đi xe máy là:
10 giờ - 8 giờ 15 phút = 1 giờ 45 phút 1 giờ 45 phút =1,75 giờ
Vận tốc của người đi xe máy là:
73,5 : 1,75 = 42 (km/giờ)
Đáp số: 42 km/giờ.
4. Một vận động viên chạy 800m hết 2 phút 5 giây. Tính vận tốc chạy bằng m/giây của vận động viên đó.
73,5km
Tóm tắt
?m
800m
Bài giải
2 phút 5 giây = 125 giây
Vận tốc của vận động viên là:
800 : 125 = 6,4 (m/giây)
Đáp số: 6,4 m/giây.