Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 150: Phép cộng

  • Bài 150: Phép cộng trang 1
  • Bài 150: Phép cộng trang 2
Bài 150. PHÉP CỘNG
c. 45%
D. 30%.
1. Tính:
a)
295674 +859706 1155380
,,45
b) 777 + ---
11 11 5	9
7 + 14
_9_
11
5x2 + 9
14
256,8	89,17	869,577
397,4	+ 267,89	97,845
654,2	357,06	967,422
4	2x5+ 4x3	10 + 12 _	22
+ 5 -	3x5	“	15	"15
19	2 + 5 _ 2x8 + 5 _ 21
14	+ 8 -	8	8
2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) (976 + 865) + 135 = 976 + (865 + 135) = 976 + 1000 = 1976
891 + (799 + 109) = (891 + 109) + 799 = 1000 + 799 = 1799
b)
14 4
.5 9) 5 19/8	3
11 I13 11
2 3/7
- + - + „
5 5j 9
7	7
= 1 + 1 = lị.
9	9
19	3 ) 8	„	8	„8
__ _j_ - I 	 2 + —— —	2	
11 11J 13	13	13
c) 16,88 + 9,76 + 3,12 = (16,88 + 3,12) + 9,76 = 20 + 9,76 = 29,76.
72,84 + 17,16 + 82,84 = 72,84 + (17,16 + 82,84)
= 72,84 + 100 = 172,84.
Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x:
X + 8,75= 8,75; X = 0 vì 0 + 8,75 = 8,75.
M 3 _ _ 12	_n ' 12 _ 3
— + X = —-; X = 0 vì — = — •
4	16	16	4
Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được — thể tích của bể, vòi nước
4
thứ hai mỗi giờ chảy được ỉ thể tích của bể. Hỏi cả hai vòi nước 5
cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?
Tóm tắt
Vòi I chảy : 4 bể 4
Vòi II chảy : 4 bể J 5
Sau 1 giờ cả hai vòi chảy: . . . ? % bể
Bài giải
Một giờ cả hai vòi cùng chảy được:
9 _ 45 " 100
1 1 _
4 + 5 - 20
= 45% (thể tích bể)
Đáp số: 45% thể tích bể.