Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 152: Luyện tập

  • Bài 152: Luyện tập trang 1
Bài 152. LUYỆN TẬP
1. Tính:
x 7 ,	3	7	8	6
a) — + 1 - —	—
8	4	8	8	8
7 + 8-6
b)
15
15	_9_
24	24
2^
24
15-9-4
2
24
1
12
24	8	6	24	24	24	24
c) 895,72 + 402,68 - 634,87 = (895,72 + 402,68) - 634,87 =	1298,4	- 634,87
= 663,53
2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
f 8	7 "
( 7 5 ì
— + -—
<15	15,
<4 4j
8	7	7	5
a) — + — + —7 + — = 15	4	15 4
Ị|+ạ = 1+3=4. 15	4
98,54 - 41,82 - 35,72= 98,54 - (41,82 + 35,72)
= 98,54 - 77,54 = 21.
,	1	,,	.
Một trường tiểu học có -- số học sinh xếp loại khá, -3 số học sinh
8	5
xếp loại giỏi, còn lại là học sinh xếp loại trung bình. Hỏi:
Số học sinh xếp loại trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường ?
Nếu trường tiểu học có 400 học sinh thì có bao nhiêu học sinh xếp loại trung bình ?
Bài giải
a) Số phần trăm học sinh khá giỏi của trường tiểu học là:
8	5	40	100
Sô phần trăm học sinh đạt loại trung bình là:
100% - 82,5% = 17,5%.
b) Sô học sinh đạt loại trung bình là:
400 X 17,5 : 100 = 70 (học sinh).
Đáp số: a) 18,5%.
b) 70 học sinh.
Tìm những giá trị số thích hợp của a và b để có: a + b = a - b.
Ta thấy: b = 0 thì a + 0 = a- 0 = a Vậy: a là số bất kỳ, còn b = 0.