Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 128: Luyện tập

  • Bài 128: Luyện tập trang 1
  • Bài 128: Luyện tập trang 2
Bài 128. LUYỆN TẬP
Tính:
2 giờ 45 phút
X
	5
10 giờ 225 phút hay 13 giờ 45 phút
Tính:
12 giờ 64 phút
0 6 24 0
7 giờ 5 phút
8 phút 37 giây x 6
48 phút 222 giây hay 51 phút 42 giây
3,17 phút
12,68 phút
3 giờ 16 phút
31,5 giờ 1 5
30
0
5,25 giờ
2 giờ = 120 phút 125 phút
25
0
lgiờ 25 phút
22 giờ 12 phút lgiờ = 60 phút 72phút
12
0
7 giờ 24 phút
3. Tính:
(6 giờ 35 phút + 7 giờ 4 phút) : 3 = 13 giờ 39 phút : 3
= 4 giờ 33 phút.
63 phút 4 giây - 32 phút 16 giây : 4 = 63 phút 4 giây - 8 phút 4 giây
= 55 phút.
(4 phút 18 giây + 12 phút 37 giây) X 5 = 16 phút 55 giây X 5
= 80 phút 275 giây = 84 phút 35 giây,
(7 giờ — 6 giờ 15 phút) X 6
= (6 giờ 60 phút - 6 giờ 15 phút) X 6 = 45 phút X 6 = 270 phút = 4 giờ 30 phút.
Ở một trạm quan sát trên cầu, người ta tính được rằng trung bình cứ 50 giây thì có một ô tô chạy qua cầu. Hỏi trong một ngày có bao nhiêu lượt ô tô chạy qua cầu ?
Tóm tắt
50 giây -> 1 ô tô chạy qua 1 ngày —> ? ô tô chạy qua
Bài giải
1 ngày = 24 X 60 X 60 = 86 400 giây Số ô tô chạy qua cầu trong một ngày là:
86 400 : 50 = 1728 (ô tô)
Đáp số: 1728 ô tô.