Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 170: Luyện tập chung

  • Bài 170: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 170: Luyện tập chung trang 2
  • Bài 170: Luyện tập chung trang 3
Bài 170. LUYỆN TẬP CHUNG
1. Tính:
409,5
X
2,04 16 380
a)
.26,84
X
3,4
10736
8052	819 0
91,256	835,380
24x242
4x600
lx 665
0x450
1915,2
532
1 2420
5,27
3150
3,7
319 2
3,6
32200	00	0
00
5	12 X X 4 X X 4
~7 X - -—————- =
9	25	3 X V Xx 5	15
12 36 _ 12 x 55 _ X X 5 X X _ 5 _ 2
11 : 55 - 11 x 36 ” X X.x X 3 " 3 ’ 3
=3|
55	X X 5	5	5
144	144 1 X X 4 X 1 4
—— : 36 = — X—— = —-—r = — •
7	7	36	7 X X 7
5 giờ 45 phút x 3 15 giờ 135 phút
hay 17 giò' 15 phút
2. Tìm x:
a) 0,24 X X = 3
X = 3 : 0,24 X = 12,5.
8,4 : X = 6
X = 8,4 : 6 X = 1,4.
18 giờ 12
60	1,5 giờ-
0
b) X : 3,5 = 2
X = 2 X 3,5 X = 7.
d) 0,1 X X = 4 2
X = 0,5 : 0,1 X = 5.
Diện tích đất trồng trọt của một huyện là 7200ha, trong đó có 55% diện tích trồng lúa, 30% diện tích đất trồng chè và cây ăn quả, còn lại là đất trồng hoa. Tính diện tích đất trồng hoa.
Bài giải
Phần trăm đất trồng lúa, trồng chè và cây ăn quả:
55% + 30% = 85%
Tỉ sô" phần trăm đất trồng hoa là:
100% - 85% = 15%
Diện tích đất trồng hoa là:
7200 : 100 X 15 = 1080 (ha)
Đáp số: 1080ha.
Một quán bán hàng ăn trong buổi sáng thu được 600 000 đồng. Tính ra đã được lãi 25% so với số tiền vốn bỏ ra. Hỏi tiền vốn là bao nhiêu đồng ?
Bài giải
So với số vốn thì 600 000 đồng bằng:
100% + 25% = 125%
Sô" tiền vốn bỏ ra là:
600000 x 100	X
	X"	= 480000 (đồng)
125
Đáp số: 480 000 đồng.