Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 129: Luyện tập chung

  • Bài 129: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 129: Luyện tập chung trang 2
1. Đặt tính rồi tính: a)
12 ngày 12 giờ 9 ngày 14 giờ
b)
c)
21 ngày 26 giờ = 22 ngày 2 giò'
8 phút 21 giãy 8 phút 5 giây
16 giây
15 giờ 2 phút
giờ 15 phút 5 giò' 47 phút
2. Tính:
2 giờ 23 phút
X
_	5
giò' 115 phút
hay 11 giờ 55 phút 10 giò' 42 phút 0	4
02 0
hay
5giờ 21 phút
14 giờ 62 phút
9 giò' 15 phút 5 giò' 47 phút
6 phút 43 giây
X
_	5
30 phút 215 giây
hay 33 phút 35 giây
giờ 4 5 30 0
2,5 phút
15 phút
3,75 giờ
Bài 123. LUYỆN TẬP CHUNG
Một cái bể dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 3,5m và chiều cao 3m. Trong bể, người ta quét xi măng mặt đáy và bốn mặt xung quanh, mỗi mét vuông hết 1,5 phút. Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để quét xi măng xong cái bể đó ?
Bài giải
Diện tích xung quanh cái bể:
sxq = (4 + 3,5) X 2 X 3 = 45(m2)
Thời gian cần để quét xi măng xong 4 mặt xung quanh cái bể: 45 X 1,5 = 67,5 (phút)
Diện tích mặt đáy cái bể:
4 X 3,5 = 14 (m2)
Thời gian cần để quét xi măng xong mặt đáy cái bể:
14 X 1,5 = 21 (phút)
Thời gian cần để quét xi măng xong cái bể:
+ 21 = 88,5 (phút)
Đáp số: 88,5 phút.
Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:
Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 11 giờ trưa và đến Vinh lúc 5 giờ 30 phút chiều. Dọc đường ô tô dừng ở Ninh Bình và Thanh Hóa mỗi nơi 15 phút.
Hỏi không kể thời gian dừng dọc đường, ô tô đi hết quãng đường từ Hà Nội đến Vinh mất bao nhiêu thời gian ?
4 giờ 30 phút	c. 6 giờ 15 phút
6 giờ 30 phút	(n)6 giờ.
Hướng dẫn
Ninh Bình
? thời gian
Hà Nội--'' 	
11 giờ
Thanh Hóầ' - - - _Vinh 	•	=-=->
dừng 15 phút dừng 15 phút 17 giò' 30 phút
giờ 30 phút chiều = 17 giờ 30 phút
Thời gian ô tô chạy từ Hà Nội đến Vinh gồm cả thời gian dừng là: 17 giờ 30 phút - 11 giờ = 6 giờ 30 phút
Thời gian ô tô dừng ở Ninh Bình và Thanh Hóa là:
15 phút + 15 phút = 30 phút
Thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Vinh không kể thời gian dừng là:
giờ 30 phút - 30 phút = 6 giờ Vậy khoanh vào kết quả đúng D.