Giải bài tập Toán lớp 2: Đề 1

  • Đề 1 trang 1
  • Đề 1 trang 2
MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA CUÔÌ NĂM
ĐỀ 1
Phân 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số liền sau của 479 là:
A. 478	B. 480	c. 489	D. 579.
6 m 7 dm = ... dm.
Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:
A. 670	B. 607	c. 67	D. 13.
Số tứ giác trong hình bên là:
4. Trong các số 468, 864, 648, 846 sô lớn nhất là:
A. 468	B. 864	c. 846
Kết quả phép cộng 45 + 28 là:
A. 63	B. 613	c. 325
Kết quả phép trừ 76 - 7 là:
Đồng hồ đang chỉ:
7 giờ rưỡi.
8 giờ 15 phút, c. 7 giờ 3 phút.
D. 7 giờ 15 phút.
Tam giác ABC có các cạnh lần lượt là 23 mm, 18 mm, 25 mm. Chu vi tam giác ABC là:
A. 66 mm	B. 56 mm
c. 66 cm	D. 66 m.
Phẩn 2:
Bài toán: Có tất cả 46 con heo; trong đó có 8 heo mẹ, còn lại là heo con. Hỏi có bao nhiêu heo con?