Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 94. Luyện tập

  • Tiết 94. Luyện tập trang 1
  • Tiết 94. Luyện tập trang 2
3] x8 .Q E x5 Q U] -- 'Q
Giải
2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):
Giải
®^~®
®-^~@

@ *10
Mỗi can đựng 31 dầu. Hỏi 5 can như thế đựng bao nhiêu lít dầu? Tóm tắt:
Mỗi can: 31 dầu 5 can: ... dầu?
Giải
5 can đựng được sô lít dầu là:
3 X 5 = 15 (/ dầu)
Đáp số: 15/ dầu.
Mỗi túi có 3 kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Tóm tắt:
Mỗi túi: 3 kg gạo 8 túi: ... kg gạo?
Giải
Số ki-lô-gam gạo có trong 8 túi là:
3 X 8 = 24 (kg)
Đáp số: 24 kg gạo.
5.
Số
a) 3; 6; 9; ...; ...
b) 10; 12; 14; ...; ...
Giải

c) 21; 24; 27; ...;
3; 6; 9; 12; 15.
10; 12; 14; 16; 18.
21; 24; 27; 30; 33.
Giải thích: Sô sau lớn hơn sô liền trước 3 đơn vị.