Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 130. Luyện tập chung

  • Tiết 130. Luyện tập chung trang 1
  • Tiết 130. Luyện tập chung trang 2
1. Tính nhẩm:
2. Tính nhẩm (theo mẫu):
a) 20 X 2 = ?
2 chục X 2 = 4 chục 20 X 2 = 40
b)
40 : 2 = ?
4 chục : 2 = 2 chục 40 : 2 = 20
30 X 3 = ?	20 X 4 =
3 chục X 3 - 9 chục 2 chục > 30 X 3 = 90	20 X 4 =
Làm tương tự như trên, ta có:
20 X 3 = 60	• 30 >
60 : 2 = ?	80 : 2 =
6 chục : 2 = 3 chục 8 chục : 60 : 2 = 30	80 : 2 =
60 : 3 = 20	• 80 :
3. a) Tìm x:
X X 3 = 15 b) Tìm y:
y :2 = 2
30 X 3 =
20 x 3 =
20 X 4 =
30 x 2 =
40 x,2 =
20 x 5 =
60 : 2 =
60 : 3 =
80 : 2 =
80 : 4 =
90 : 3 =
40 : 2 =
'iải
: ọ
40 X 2 = ?
: 4 = 8 chục
4 chục X 2 =
: 80
40 X 2 = 80
2 = 60
® 20 X 5 = 100
?
90 : 3 = ?
2 = 4 chục
9 chục : 3 =
40
90 : 3 = 30
4 = 20
• 40 : 2 = 20.
4 x X = 28
y : 5 = 3
2x3 =
3x4 =
4x5 =
5x1 =
6:2 =
12 : 3 =
20 : 4 =
5:5 =
6:3 =
12 : 4 =
20 : 5 =
5:1 =
Giải
2x3 = 6
3 X 4 = 12
4 X 5 = 20
5x1 =
5
6:2 = 3
12 : 3 = 4
20 : 4 = 5
5:5 =
1
6:3 = 2
12 : 4 = 3
20 : 5 = 4
5:1 =
5
Giải
Số tờ báo của mỗi tổ được là:
24 : 4 = 6 (tờ báo)
X X 3 = 15
X = 15 : 3
X = 5
y : 2 - 2
y = 2 X 2 y = 4
4. Cô giáo chia đều 24 tờ báo
4 X X = 28
X = 28 : 4
X = 7 y :5 = 3
y = 3 X 5
y = 15
4 tổ. Hỏi mỗi tố được mấy tờ báo? Giải
Đáp số: 6 tờ báo.
5. Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông (xem hình vẽ).