Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 121. Thực hành xem đồng hồ

  • Tiết 121. Thực hành xem đồng hồ trang 1
  • Tiết 121. Thực hành xem đồng hồ trang 2
Tiết 121. THỰC HÀNH XEM ĐỒNG Hồ
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
c	D
D
Đồng hồ A chỉ 4 giờ 15 phút.
Đồng hồ B chỉ 1 giờ 30 phút (hay 1 giờ rưỡi). Đồng hồ c chỉ 9 giờ 15 phút.
Đồng hồ D chỉ 8 giờ 30 phút (hay 8 giờ rưỡi).
Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào?
An vào học lúc 13 giờ 30 phút.
An ra chơi lúc 15 giờ.
An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút.
An tan học lúc 16 giờ 30 phút.
An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều, g) An ăn cơm lúc 7 giờ tối.
Câu (a) ứng với đồng hồ A. Câu (c) ứng với đồng hồ B. Câu (e) ứng với đồng hồ c.
Câu (b) ứng với đồng hồ D.
Câu (d) ứng với đồng hồ E.
Câu (g) ứng với đồng hồ G.
Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: 2 giờ; 1 giờ 30 phút; 6 giờ
15 phút; 5 giờ rưỡi.