Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 118. Luyện tập

  • Tiết 118. Luyện tập trang 1
  • Tiết 118. Luyện tập trang 2
.
Tiết 118. LUYỆN TẬP
Tính nhẩm:
10 : 5 =
15 : 5 =
20 : 5 =
25 : 5 =
30 : 5 =
45 : 5 =
35 : 5 =
50 : 5 =
Giải
10 : 5 = 2
15 : 5 = 3
20 : 5 = 4
25 : 5 = 5
30 : 5 = 6
45 : 5 = 9
35 : 5 = 7
50 : 5 = 10
Tính nhẩm:
5x2 =
5x3 =
5x4 =
5x1 =
10 : 2 =
15 : 3 =
20 : 4 =
5:1 =
10 : 5 =
15 : 5 =
20 : 5 =
Giải
5:5 =
5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5x1=5
10 : 2 = 5
15 : 3 = 5
20 : 4 = 5
5:1=5
10 : 5 = 2
15 : 5 = 3
20 : 5 = 4
5:5 = 5
Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy quyến vở?
Giải
Sỗ quyển vở mỗi bạn được là:
35 : 5 = 7 (quyển vở)
Đáp số: 7 quyển vở.
Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xêp được vào mấy đĩa?
Giải
Số đĩa xếp được là:
25 : 5 = 5 (đĩa)
Đáp số: 5 đĩa.
Hình nào đã khoanh vào — sô con voi?
5
Giải
Hình a) đã khoanh vào số con voi.
5