Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 151. Luyện tập

  • Tiết 151. Luyện tập trang 1
  • Tiết 151. Luyện tập trang 2
Tiết 151. LUYỆN TẬP
Túi a) có: 500 + 200 + 100 = 800 (đồng).
Túi b) có 500 + 100 =	600 (đồng).
Túi c) có: 500 + 500 =	1000 (đồng).
Túi d) có: 500 + 100 +	100 + 100 +	100	= 900	(đồng).
Túi e) có: 200 + 100 +	200 + 200 =	700	(đồng).
Mẹ mua rau hết 600 đồng, mua hành hết 200 đồng. Hỏi mẹ phải trả bao nhiêu tiền?
Tóm tắt:
... đồng?
Mua rau: 600 đồng Mua hành: 200 đồng
Giải
Số tiền mẹ phải trả là:
600 + 200 = 800 (đồng)
Đáp số: 800 đồng.
3. Viết số tiền trả lại vào ô trống (theo mẫu):
An mua rau hết
An đưa người bán rau
Sô' tiền trả lại
600 đồng
700 đồng
100 đồng
300 đồng
500 đồng
700 đồng
1000 đồng
500 đồng
500 đồng
Giải
An mua rau hết
An đưa người bán rau
Số tiền trả lại
600 đồng
700 đồng
100 đồng
300 đồng
500 đồng
200 đồng
700 đồng
1000 đồng
300 đồng
500 đồng
500 đồng
0 đồng
* Muốn tìm số tiền còn lại ta lấy số tiền An đưa cho người bán rau trừ đi số tiền An đã mua rau.
4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
Số tiền
Gồm các tờ giấy bạc
100 đồng
200 đồng
500 đồng
800 đồng
1
1
1
900 đồng
2
1
1000 đồng
3
1
700 đồng
1
Giải
Số tiền
Gồm các tờ giấy bạc
100 đồng
200 đồng
500 đồng
800 đồng
1
1
1
900 đồng
2
1
1
1000 đồng
3
1
1
700 đồng
2
0
1