Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 109. Một phần ba

  • Tiết 109. Một phần ba trang 1
  • Tiết 109. Một phần ba trang 2
Tiết 109. MỘT PHẦN BA
Giải
Đã tô màu — các hình: c/L %, 2).
3
2. Hình nào có ỉ số ô vuông được tô màu?
Đã tô màu 2- số ô vuông các hình: <A %.
Hình nào đã khoanh vào 4 số con gà?
3
a)	b)
/&L\	&
íi áẽ 3Ì
\^l
\&J & &
Giải
Hình b) Ịã khoanh vào số con gà.