Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 112. Luyện tập

  • Tiết 112. Luyện tập trang 1
  • Tiết 112. Luyện tập trang 2
Tiết 112. LUYỆN TẬP
Tìm x;
a) X X 2 = 4
b) 2 X X = 12
c) 3 X X = 27
Giải
a) X X 2 = 4
b) 2 X X = 12
c) 3 X X = 27
X = 4 : 2
X = 12 : 2
X = 27 : 3
X = 2
X = 6
X = 9
Tìm y: a) y + 2 = 10
b) y X 2 = 10
c) 2 X y = 10
Giải
a) y + 2 = 10
b) y X 2 = 10
c) 2 X y = 10
y = 10- 2
y = 10:2
y = 10 : 2
y = 8
y = 5
y = 5
Giải
Thừa số
2
2
2
3
3
3
Thừa số
6
6
3
2
5
5
Tích
12
12
6
6
15
15
Thừa số
2
2
2
3
3
Thừa số
6
3
2
5
Tích
12
6
15
3. Điền số thích hợp vào ô trống:
Nói tliềm: • Muốn tìm tích ta lấy hai thừa số nhân với nhau.
• Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.
Có 12 kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?
Giải
Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:
12 : 3 = 4 (kg)
Đáp số: 4 kg gạo.
Có 15 bông hoa cắm vào các lọ, mỗi lọ 3 bông hoa. Hỏi cắm được mấy lọ hoa?
Giải
Số lọ hoa cắm được là:
15 : 3 = 5 (lọ hoa)
Đáp số: 5 lọ hoa