Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 131. Luyện tập chung

  • Tiết 131. Luyện tập chung trang 1
Tính nhẩm:
a) 2 X 4 =
3x5=	4x3=
5x2 =
8:2 =
15 : 3 =	12 : 4 =
10 : 5 =
8:4 =
15 : 5 =	12 : 3 =
10 : 2 =
b) 2 cm X 4 =
10 dm : 5 =
4 cm X 2 =
5 dm X 3 =
12 cm : 4 =
8 cm : 2 =
4/ X 5 =
18/ : 3 =
Giải
20 dm : 2 =
a) 2 X 4 = 8
3x5 = 15	4x3 = 12
5 X 2 = 10
8:2 = 4
15 : 3 = 5	12 : 4 = 3
10 : 5 = 2
8:4 = 2
15 : 5 = 3	12:3 = 4
10 : 2 = 5
b) 2 cm X 4 =
8 cm	10 dm : 5 = 2 dm
4 cm X 2 = 8 cm
5 dm X 3 =
15 dm 12 cm : 4 = 3 cm
8 cm : 2 = 4 cm
4/ X 5 = 20/	18/ : 3 = 6/
20 dm : 2 = 10 dm
Tim:
a) 3 X 4 + 8 =
b) 2 : 2 X 0
=
3 X 10 - 14
=	0:4 + 6 =
Giải
a) 3 X 4 + 8 =
12 + 8	b) 2 : 2 X 0
= 1x0
=
20
= 0
3 X 10 - 14
= 30- 14	0:4 + 6
= 0 + 6
= 16
= 6
3. a) Có 12 học sinh chia đều cho 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh?
b) Có 12 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm 3 học sinh. Hỏi
chia được thành mấy nhóm?
Giải
Số học sinh có ở mỗi nhóm là:
12 : 4 = 3 (học sinh)
Đáp số: 3 học sinh.
Số nhóm học sinh chia được là:
12 : 3 = 4 (nhóm)
Đáp số: 4 nhóm.