Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 134. Các số tròn chục từ 110 đến 200

  • Tiết 134. Các số tròn chục từ 110 đến 200 trang 1
  • Tiết 134. Các số tròn chục từ 110 đến 200 trang 2
Tiết 134. CÁC SỐ TRÒN CHỤC TỪ 110 ĐẾN 200
1. Viết (theo mẫu):
Giải
Viết số
Đọc số
Viết số
Đọc số
110
Một trăm mười
190
130
120
150
160
170
140
180
200
Giải
Viết số
Đọc số
Viết số
Đọc số
110
Một trăm mười
190
Một trăm chín mươi
130
Một trăm ba mươi
120
Một trăm hai mươi
150
Một trăm năm mươi
160
Một trăm sáu mươi
170
Một trăm bảy mươi
140
Một trăm bốn mươi
180
Một trăm tám mươi
200
Hai trăm
110 <
120
130 < 150
120 >
110
150 > 130.
>
100 .
. 100
180 .
. 170
<
?
140 .
. 140
190 .
. 150
150 .
. 170
160 .
. 130
Giải
100 = 100
180 > 170
140 = 140
190 > 150
150 < 170
160 > 130
Số ? 110, ..
., 130, 140,	160, 170, ..., ..., 200.
Giải
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.
5. Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):
Giải