Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 160. Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)

  • Tiết 160. Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) trang 1
  • Tiết 160. Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) trang 2
Tiết 160. ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN
VÀ PHÉP CHIA (TIẾP THEO)
Tính nhẩm:
4x9=	5x7=
3 x
8 =
2x8 =
36 : 4 =	35 : 5 =
24
Giải
: 3 =
: 16 : 2 =
4x9 = 36	5x7 = 35
3 X
8 =
24	2 X 8 = 16
36 : 4 = 9	35 : 5 = 7
Tính:
24
: 3 =
= 8 16 : 2 = 8
2x2x3 =
3 X
5 -
6 =
40 : 4:5 =
2 X
7 +
58 =
4x9 + 6 =
2 X
Giải
8 +
72 =
2x2x3=4x3
= 12
3 X
5 -
6 = 15 - 6
= 9
40 : 4 : 5 = 10 : 5
= 2
2 X
7 +
58 = 14 + 58
= 72
4x9 + 6 = 36+ 6
= 42
2 X
8 +
72 = 16 + 72
= 88
3. Có 27 bút chì màu chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu?
Giải
Sô bút chì màu của môi nhóm có là:
27 : 3 = 9 (bút chì màu)
Đáp số: 9 bút chì màu.
4. Hình nào đã khoanh vào Ậ số hình vuông?
Giải
0x4 = 0 0:4 = 0.
số hình vuông.
... X 4 = 0
... : 4 = 0
Giải
4 + 0 = 4; 4-0 = 4;
SỐ
Hình b) đã khoanh vào
5.