Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 159. Ôn tập về phép nhân và phép chia

  • Tiết 159. Ôn tập về phép nhân và phép chia trang 1
  • Tiết 159. Ôn tập về phép nhân và phép chia trang 2
Tiết 159. ÔN TẬP VỀ
PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
1. Tính nhẩm:
a) 2 X 8 =
12 : 2 =
2x9 =
18 : 3 =
3x9 =
12 : 3 =
5x7 =
45 : 5 =
4x5 =
12 : 4 =
5x8 =
40 : 4 =
5x6 =
15 : 5 =
3x6 =
20 : 2 =
b) 20 X 4 =
30 X 3 =
20 X 2 =
30 X 2 =
80 : 4 =
90 : 3 =
40 : 2 =
60 : 2 =
Giải
a) 2 X 8 = 16
12 : 2 = 6
2 X 9 = 18
18 : 3 = 6
3 X 9 = 27
12 : 3 = 4
5 X 7 = 35
45 : 5 = 9
4 X 5 = 20
12 : 4 = 3
5 X 8 = 40
40 : 4 = 10
5 X 6 = 30
15 : 5 = 3
3 X 6 = 18
20 : 2 = 10
b) 20 X 4 = 80	30 X 3 = 90
80 : 4 = 20	90 : 3 = 30
2. Tính:
X 6 + 16 =
X 7 + 25 =
Giải
20 X 2 = 40 40 : 2 = 20
20 : 4 X 6 = 30 : 5 : 2 =
30 X 2 = 60 60 : 2 = 30
4 X 6 + 16 = 24 + 16
= 40
5 X 7 + 25 = 35 + 25
= 60
20:4x6 = 5x6
= 30
30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3
Học sinh lớp 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh?
Giải
Sô học sinh lớp 2A có:
3 X 8 = 24 (học sinh)
Đáp số: 24 học sinh.
Hình a) đã khoanh vào
Tìm x:
X : 3 = 5
X : 3 = 5
X = 5 X 3 X = 15
Giải
4 số hình tròn.
3
5 X X = 35
Giải
5 X X = 35
X = 35 : 5 X = 7
Hình nào đã khoanh vào — số hình tròn?