Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 103. Phép chia

  • Tiết 103. Phép chia trang 1
  • Tiết 103. Phép chia trang 2
Tiết 103. PHÉP CHIA
Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu):
1.
Giái
a) 3 X 5 = 15
b) 4 X 3 = 12
c) 2 X 5 = 10
15 : 3 = 5
12 : 4 = 3
10 : 2 = 5
15 : 5 = 3
Tính:
12 : 3 = 4
10 : 5 = 2
a) 3 X 4 =
b) 4 X 5 =
12 : 3 =
20 : 4 =
12 : 4 =
20 : 5 =
Giải
a) 3 X 4 = 12
b) 4 X 5 = 20
12 : 3 = 4
20 : 4 = 5
12 : 4 = 3
20 : 5 = 4