Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 95. Bảng nhân 4

  • Tiết 95. Bảng nhân 4 trang 1
Tiết 95. BẢNG NHÂN 4
1. Tính nhẩm:
4x2 =
4x1 =
4x8 =
4x4 =
4x3 =
4x9 =
4x6 =
4x5 =
4 X 10 =
4x7 =
Giải
4x2 = 8
4x1=4
4 X 8 = 32
4 X 4 = 16
4 x 3 = 12
4 X 9 = 36
4 X 6 = 24
4 X 5 = 20
4 X 10 = 40
X 7 = 28
Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 5 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe?
Tóm tắt:
Mỗi xe ô tô: 4 bánh xe 5 xe ô tô: ... bánh xe?
Giải
Số bánh xe của năm xe ô tô là:
X 5 = 20 (bánh xe)
Đáp số: 20 bánh xe.
Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
4
8
12
24
40
Giải
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40