Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 164. Ôn tập về hình học (tiếp theo)

  • Tiết 164. Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 1
  • Tiết 164. Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 2
  • Tiết 164. Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 3
Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
3 + 2 + 4 = 9 (cm).
Độ dài đường gấp khúc GHIKM là:
20 X 4 = 80 (mm)
Đáp số: a) 9 cm
b) 80 mm.
Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là: AB = 30 cm; BC = 15 cm; AC = 35 cm.
Giải
Chu vi hình tam giác ABC là:
30 + 15 + 35 = 80 (cm)
Đáp số: 80 cm.
Tính chu vi hình tứ giác MNPQ, biết độ dài mỗi cạnh cua hình đó đều bằng 5 cm.
Giải
P
—
>
N
0
Đáp số: 20 cm.
A
Giải
1 cm
M
Chu vi hình tứ giác MNPQ là: 4 X 5 = 20 (cm)
Em thử đoán xem nếu con kiến đi từ A đến c theo đường gấp khúc ABC hoặc theo đường gấp khúc AMNOPQC thì đi đường nào dài hơn. Kiểm tra lại bằng cách tính độ dài hai đường gấp khúc đó.
Thử đoán: Con kiến đi từ A đến c theo đường gấp khúc ABC hoặc theo đường gấp khúc AMNOPQC thì đều bằng nhau.
Kiểm tra lại:
Độ dài đường gấp khúc ABC là: 5 + 6 = 11 (cm)
Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là:
+ 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 11 (cm).
Vậy độ dài của hai đường gấp khúc này bằng nhau (bằng 11 cm).
5. Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên (xem hình vẽ):