Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 120. Giờ - Phút

  • Tiết 120. Giờ - Phút trang 1
  • Tiết 120. Giờ - Phút trang 2
Tiết 120. GIỜ-PHÚT
Giải
Đồng hồ A chỉ: 7 giờ 15 phút.
Đồng hồ B chỉ: 2 giò' 30 phút (2 giờ rưỡi)
Đồng hồ c chỉ: 11 giờ 30 phút (11 giờ rưỡi)
Đồng hồ D chỉ: 3 giờ.
2. Mỗi tranh vẽ ứng với đồng hồ nào?
Mai ăn sáng lúc	Mai tan học về
8 giờ 15 phút.	lúc 11 giờ 30 phút.
Giải
Mai ngủ dậy lúc 6 giờ ứng với đồng hồ c.
Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút ứng với đồng hồ B.
Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút ứng với đồng hồ D.
Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút ứng với đồng hồ A.
Tính (theo mấu):
5 giờ + 2 giờ =
9 giờ - 3 giờ =
4 giờ + 6 giờ =
12 giờ - 8 giờ =
8 giờ + 7 giờ =
16 giờ - 10 giờ =
Giải
a) 5 giờ + 2 giờ = 7 giờ
b) 9 giờ - 3 giờ = 6 giờ
4 giờ + 6 giờ = 10 giờ
12 giờ - 8 giờ = 4 giờ
8 giờ + 7 giờ = 15 giờ
16 giờ - 10 giờ = 6 giờ