Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 101. Luyện tập chung

  • Tiết 101. Luyện tập chung trang 1
  • Tiết 101. Luyện tập chung trang 2
Tiết 101. LUYỆN TẬP CHUNG
1. Tính nhẩm:
2x6 = 3x6 = 4x6 = 5x6 =
2x8 = 3x8 = 4x8 = 5x8 =
X 6 = 12
X 6 = 18
X 6 = 24
X 6 = 30
X 8 = 16
X 8 = 24
X 8 = 32
X 8 = 40
5x9 = 2x9 = 4x9 = 3x9 =
Giải
5 X 9 = 45
X 9 = 18 4 X 9 = 36
X 9 = 27
3x5 = 4x5 = 2x5 = 5x5 =
X 5 = 15
X 5 = 20 2 X 5 = 10
X 5 = 25
2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):
Tính:
a) 5 X 5 + 6 =
2 x 9 - 18 =
a) 5x5 + 6 = 25+ 6
= 31
c) 2 X 9 - 18 = 18 - 18
= 0
Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏ
Bảy đôi đũa có số chiếc đũa là:
2 X 7 = 14 (chiếc đũa)
Đáp số: 14 chiếc đùa. 5. Tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau:
b) 4 x 8 - 17 =
3 X 7 + 29 =
Giải
b) 4 X 8 - 17 = 32 - 17
= 15
3 X 7 + 29 = 21 + 29 = 50
. 7 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa? Giải
Độ dài đường gấp khúc là:
3 + 3 + 3 = 9 (cm)
(Hoặc 3x3 = 9 (cm))
Độ dài đường gấp khúc là:
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 (cm) (Hoặc 2 x 5 = 10 (cm))
Đáp số: a) 9 cm b) 10 cm.