Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 110. Luyện tập

  • Tiết 110. Luyện tập trang 1
  • Tiết 110. Luyện tập trang 2
Tiết 110. LUYỆN TẬP
Tính nhẩm:
6:3 =
12 : 3 =
15 : 3 =
30 : 3 =
9:3 =
27 : 3 =
24 : 3 =
18 : 3 =
Giải
6:3 = 2
12 : 3 = 4
15 : 3 = 5
30 : 3 = 1
9:3 = 3
27 : 3 = 9
24 : 3 = 8
18 : 3 = 6
Tính nhẩm:
3x6 =
3x9 =
3x3 =
3x1 =
18 : 3 =
27 : 3 =
9:3 =
3:3 =
Giải
3 X 6 = 18
3 X 9 = 27
3x3 = 9
3x1 = 3
18 : 3 = 6
27 : 3 = 9
9:3 = 3
3:3 = 1
Tính (theo mẫu):
8 cm : 2 = 4 cm
9 kg : 3 =
15 cm : 3 =
21Z : 3 =
14 cm : 2 =
10 dm : 2 =
9 kg : 3 = 3 kg
15 cm : 3 = 5 cm	21/ : 3 = 11
14 cm : 2 = 7 cm	10 dm : 2 = 5 dm
Có 15 kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?
Giải
Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:
15 : 3 = 5 (kg gạo).
Đáp số: 5 kg gạo.
Có 27/ dầu rót vào các can, mỗi can 3/. Hỏi rót được mấy can dầu?
Giải
Số can dầu rót được là:
27 : 3 = 9 (can)
Đáp số: 9 can.