Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 146. Luyện tập

  • Tiết 146. Luyện tập trang 1
  • Tiết 146. Luyện tập trang 2
Tiết 146. LUYỆN TẬP
1. Tính:
225
362
683
502
261
4“
4"
4-
4“
4"
634
425
204
256
27
225	362
+ 634	+ 425
859	787
2. Đặt tính rồi tính:
245 + 312;
68 + 27;
Giải
Giải
245
665
217
b)	68
72
61
4"
4-
4"
4-
4"
312
214
752
27
19
29
557
879
969
95
91
90
8. Hình nào đã khoanh vào — số con vật?
4
a)	b)
Giải
Hình a) đã khoanh vào 4 số con vật.
4
Con gấu nặng 210 kg, con sư tử nặng hơn con gấu 18 kg. Hói con sư tử nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Giải
Con sư tử nặng là:
210 + 18 = 228 (kg)
Đáp số: 228 kg.
Chu vi hình tam giác ABC là:
300 + 200 + 400 = 900 (cm)
Đáp số: 900 cm.