Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 127. Số 1 trong phép nhân và phép chia

  • Tiết 127. Số 1 trong phép nhân và phép chia trang 1
  • Tiết 127. Số 1 trong phép nhân và phép chia trang 2
)
1 giờ + 2 giờ - 3 giờ
5 giờ - 2 giờ = 3 giờ
Tiết 127. SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
1. Tính nhẩm:
1x2 =
1x3 =
1x5 =
2x1 =
3x1 =
5x1 =
1x1 =
2:1 =
3:1 =
5:1 =
1:1 =
Giải
1x2 = 2
1x3 = 3
1x5 = 5
2x1=2
3x1 = 3
5x1 = 5
1x1 = 1
2:1 = 2
3:1 = 3
5:1 = 5
1:1 = 1
□ x2 = 2
5 X 1	1 = 5
□ :1=3
□ <1=2
5:0 = 5
□ *1=4
Số
00 □□
5 X |~ĩ~| = 5
0:1 = 3
[~2~| X 1 = 2
Tính:
5:0 = 5
0’ 1=4
a) 4 x 2 X 1 =
b) 4 : 2 X 1 =
Giải
c) 4 X 6 : 1 ■
Giải
4x2xl = 8xl
= 8
4 : 2 X 1 = 2 X 1
= 2
4 X 6 : 1 = 24 : 1
= 24.