Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 114. Một phần tư

  • Tiết 114. Một phần tư trang 1
  • Tiết 114. Một phần tư trang 2
Tiết 114. MỘT PHẦN TƯ
Hình nào đã được tô màu — ?
4
Đã tô màu — các hình:<Aỗ&, 4
Các hình có — số.ô vuông được tô màu là: A. B. Đ.
3. Hình nào đà khoanh vào — sô con tho?
4
a)	b)
Giải
Hình a) đã khoanh vào — số con thỏ.