Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 137. Các số có ba chữ số

  • Tiết 137. Các số có ba chữ số trang 1
  • Tiết 137. Các số có ba chữ số trang 2
  • Tiết 137. Các số có ba chữ số trang 3
Tiết 137. CÁC SỐ CÓ BA CHỮ số
1. Nối số đúng với số ô vuông thích hợp trong từng hình:
L
í
Giải
Số 110 chỉ số ô vuông trong hình (d).
Số 205 chỉ số ô vuông trong hình (c).
Số 310 chỉ số ô vuông trong hình (a).
Số 132 chỉ số ô vuông trong hình (b).
Giải
Số 315 ứng với cách đọc d).
Số 322 ứng với cách đọc g).
Số 311 ứng với cách đọc c).
Số 450 ứng với cách đọc b).
Số 521 ứng với cách đọc e).
Sô 405 ứng với cách đọc a).
Đọc số
Viết
số
Đọc số
Viết
số
Tám trăm hai mươi
820
Năm trăm sáu mươi
...
Chín trăm mười một
Bốn trăm hai mươi bảy
Chín trăm chín mươi mốt
...
Hai trăm ba mươi mốt
Sáu trăm bảy mươi ba
...
Ba trăm hai mươi
...
Sáu trăm bảy mươi lăm
Chín trăm linh một
...
Bảy trăm linh năm
Năm trăm bảy mươi lăm
Tám trăm
Tám trăm chín mươi mốt
...
Giải
Đọc số
Viết
số
Đọc số
Viết
số
Tám trăm hai mươi
820
Năm trăm sáu mươi
560
Chín trăm mười một
911
Bốn trăm hai mươi bảy
427
Chín trăm chín mươi mốt
991
Hai trăm ba mươi mốt
231
Sáu trăm bảy mươi ba
673
Ba trăm hai mươi
320
Sáu trăm bảy mươi lăm
675
Chín trăm linh một
901
Bảy trăm linh năm
705
Năm trăm bảy mươi lăm
575
Tám trăm
800
Tám trăm chín mươi mốt
891