Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 154. Luyện tập chung

  • Tiết 154. Luyện tập chung trang 1
  • Tiết 154. Luyện tập chung trang 2
Tiết 154. LUYỆN TẬP CHUNG
1. Đặt tính rồi tính:
a) 456 + 323;
897 - 253
b) 357 + 621;
962 -
861
c) 421 + 375;
431 -
411.
a) +456 + 323
b) +357 + 621
c)
421 + 375
779
978
796
897
962
431
253
861
~411
644
101
020
Tìm x:
a) 300 + X = 800
b) X -
600 =
100
X + 700 = 1000
700 - X =
400
a) 300 + X = 800
b) X - 600 = 100
X = 800 - 300
X = 100 + 600
X = 500
X = 700
X + 700 = 1000
700 - X = 400
X = 1000 - 700
X = 700 - 400
X = 300
X = 300
>	60 cm + 40 cm ..
1 m
1 ?	300 cm + 53 cm
.. 300 cm + 57 cm
1 km ... 800 m
Giải
60 cm + 40 cm = 1 m
100 cm
300 cm + 53 cm < 300 cm + 57 cm
353 cm	357 cm
* 1 km > 800 m.
Vẽ hình theo mẫu: