Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 138. So sánh các số có ba chữ số

  • Tiết 138. So sánh các số có ba chữ số trang 1
Tiết 138. SO SÁNH CÁC số CÓ BA CHỮ số
127 > 121 124 < 129
182 < 192 865 = 865
2. Tìm số lớn nhất trong các số sau:
395, 695, 375
873, 973, 979
648 549.
751, 341, 741.
Giải
127 ..
.. 121
865 ..
.. 865
124 ..
. 129
648 ..
.. 684
182 ..
,. 192
749 ..
Giải
.. 549
Số lớn nhất là:
3.
c) 751
695;	b) 979;
SỐ
971
972
973
976
977
979
982
983
986
988
991
995
996
999
1000
Giải
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000