Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 119. Luyện tập chung

  • Tiết 119. Luyện tập chung trang 1
  • Tiết 119. Luyện tập chung trang 2
Tiết 119. LUYỆN TẬP CHUNG
Tính (theo mẫu):
Mẫu: 3 X 4 : 2 = 12 : 2 = 6
a) 5 X 6 : 3 =
b) 6 : 3 X 5 =
Giải
c) 2 X 2 X 2
5 X Ổ : 3 = 30 : 3
= 10
6:3x5 = 2x5
= 10
2x2x2 = 2x3
= 6.
Tìm x: a) X + 2 = 6
X X 2 = 6
a) X + 2 = 6
X = 6 - 2 X = 4
X X 2 = 6 X = 6 : 2 X = 3
Hình nào đã được tô màu:
■	1 „A'A„.,A^9
— sô 0 vuông?
ỉ số ô vuông?
. 1 oA' A „..A„„9
— SỐ 0 vuông?
.	1	„A' A „.,A~„9
b) 3 + X = 15
3 X X = 15
Giải
b) 3 + X = 15
X = 15 - 3 X = 12
3 X X = 15 X = 15 : 3 X = 5
A	B
— so 0 vuông?
Giải
Hình c đã được tô màu
Hình A đã được tô màu
Hình D đã được tô màu
Hình B đã được tô màu
4. Mỗi chuồng có 5 con thỏ ton thỏ?
1
sô 0 vuông.
1 . :
so 0 vuông.
số ô vuông.
số ô vuông.
. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu
Giải
Số con thỏ ở 4 chuồng có tất cả là:
5 X 4 = 20 (con thỏ)
Đáp số: 20 con thỏ.
Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật (xem hình vẽ):