Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 135. Các số từ 101 đến 110

  • Tiết 135. Các số từ 101 đến 110 trang 1
  • Tiết 135. Các số từ 101 đến 110 trang 2
Tiết 135. CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110
Giải
Số 102 ứng với cách đọc d)
Số 109 ứng với cách đọc b)
Số 105 ứng với cách đọc e)
Số 108 ứng với cách đọc c)
Số 103 ứng với cách đọc g)
Số 107 ứng với cách đọc a)
—1	
102
—1	1—
...	104
—ì	1	1	1 
... 106 	
Giải
—1	1	>
109	...
101
102
103 104
105 106 107
108
109 110
>
101
... 102
106 ..
. 109
<
?
102
... 102
103 ..
. 101
104
... 104
105 ..
. 105
109
... 108
109 ..
. 110
?
Giải
2.
< 102
104 = 104
106 < 109
105 = 105
= 102
109 > 108
> 101
109 < 110
4. a) Viết các số 106, 108, 103, 105, 107 theo thứ tự từ bé đến lớn. b) Viết các số 100, 106, 107, 105, 110, 103 theo thứ tự từ lớn đến bé
Giải
103, 105, 106, 107, 108.
(103 < 105 < 106 < 107 < 108).
110, 107, 106, 105, 103, 100.
(110 > 107 > 106 > 105 > 103 > 100).