Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 99. Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

  • Tiết 99. Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc trang 1
  • Tiết 99. Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc trang 2
  • Tiết 99. Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc trang 3
Tiết 99. ĐƯỜNG GẤP KHÚC Độ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC
Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:
a) Hai đoạn thẳng
• B
b) Ba đoạn thẳng
A •
Có nhiều cách vẽ: a)
Tính độ dài đường gấp khúc (theo mẫu):
Mẩu: Bài giải
Độ dài đường gấp khúc MNPQ là: 3 + 2 + 4 = 9 (cm)
Đáp số: 9 cm.
b) Độ dài đường gấp khúc ABC là: 5 + 4 = 9 (cm)
Đáp số: 9 cm.
Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.
Giải
Độ dài đoạn dây đồng là:
4 + 4 + 4 = 12 (cm)
(Hoặc 4 X 3 = 12 (cm))
Đáp số: 12 cm.