Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 165. Luyện tập chung

  • Tiết 165. Luyện tập chung trang 1
  • Tiết 165. Luyện tập chung trang 2
  • Tiết 165. Luyện tập chung trang 3
Tiết 165. LUYỆN TẬP CHUNG
302 < 310
888 > 879
542 = 500 + 42
542^
Giải
200 + 20 + 2 < 322
222
600 + 80 + 4 > 648
684
400 + 120 + 5 = 525
525
Số
Giải
đồng hồ ứng với cách đọc nào?
Giải
Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc sau:
Đồng hồ A ứng với cách đọc 1 giờ rưỡi (c).
Đồng hồ B ứng với cách đọc 10 giờ rưỡi (b).
Đồng hồ c ứng với cách đọc 7 giờ 15 phút (a).
Vẽ hình theo mẫu: