Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 125. Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

  • Tiết 125. Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác trang 1
  • Tiết 125. Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác trang 2
Mẫu: Bài giải
Chu vi hình tam giác là: 7 + 10 + 13 = 30 (cm) Đáp số: 30 cm
Tiết 125. CHU VI HÌNH TAM GIÁC.
CHU VI HÌNH TỨ GIÁC
Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:
7 cm; 10 cm; 13 cm.
20 dm; 30 dm; 40 dm.
Chu vi hình tam giác là:
20 + 30 + 40 = 90 (dm)
Đáp số: 90 đm.
Chu vi hình tam giác là:
8 + 12 + 7 = 27 (cm)
Đáp số: 27 cm.
Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:
3 dm; 4 dm; 5 dm và 6 dm.
10 cm; 20 cm; 10 cm và 20 cm.
Giải
Chu vi hình tứ giác là:
3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm)
Đáp số: 18 dm.
Chu vi hình tứ giác là:
10 + 20 + 10 + 20 = 60 (cm)
Đáp số: 60 cm.
a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC.
b) Tính chu vi hình tam giác ABC.
Giải
Các cạnh của hình tam giác ABC đều dài 3 cm.
Chu vi hình tam giác ABC là:
3 + 3 + 3 = 9 (cm)
Đáp số: 9 cm.