Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 100. Luyện tập

  • Tiết 100. Luyện tập trang 1
  • Tiết 100. Luyện tập trang 2
Tiết
a) Một đường gấp khúc
gồm hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12 cm và 15 cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.
b) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10 dm, 14 dm và 9 dm. Tính độ dài đường gấp khúc.
100. LUYỆN TẶP
Độ dài đường gấp khúc là:
12 + 15 = 27 (cm)
Đáp số: 27 cm.
Độ dài đường gấp khúc là:
10 + 14 + 9 = 33 (cm)
Đáp số: 33 cm.
Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?
Đoạn đường con ốc sên phải bò là: 5 + 2 + 7 = 14 (dm)
Đáp số: 14 dm.
Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình sau, biết:
Đường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng.
Giải
a) Đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng là: ABCD.
b) Đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng là: ABC và BCD.
Đường gấp khúc đó gồm hai đoạn thảng.