Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 111. Tìm một thừa số của phép nhân

  • Tiết 111. Tìm một thừa số của phép nhân trang 1
  • Tiết 111. Tìm một thừa số của phép nhân trang 2
Tiết 111. TIM MỘT THỪA số CỦA PHÉP NHÂN
1. Tính nhẩm:
2 X
4 =
3x4 =
3x1 =
8 :
2 =
12 : 3 =
3:3 =
8 :
4 =
12 : 4 =
3:1 =
Giải
2 X
4 = 8
3 X 4 = 12
3x1 = 3
8 :
2 = 4
12 : 3 = 4
3:3 = 1
8 :
4 = 2
12 : 4 = 3
3:1 = 3
2. Tìm X (theo mẫu):
a)
X X 2 = 10
b) 3 X X = 12
c) 3 X X =
b) X X 3 = 12
X = 12 : 3
X = 4
c) 3 X X = 21
X = 21 : 3
X = 7
Tìm y: a) y X 2 = 8
b) y X 3 = 15
c) 2 X y = 20
Giải
a) y X 2 = 8
b) y X 3 = 15
c) 2 X y - 20
y = 8 :2
y = 15 : 3
y = 20 : 2
y = 4
y = 5
y = 10
Có 20 học sinh
ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh.
Hỏi có tất cả bao
nhiêu bàn học?
Giải
Số bàn học có tất cả là:
20
: 2 = 10 (bàn học)
Đáp số: 10 bàn học.