Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 115. Luyện tập

  • Tiết 115. Luyện tập trang 1
  • Tiết 115. Luyện tập trang 2
Tiết 115.
LUYỆN TẬP
Tính nhẩm:
8:4 =
12 : 4 =
20 : 4 =
28 : 4 =
36 : 4 =
24 : 4 =
40 : 4 =
Giải
32 : 4 =
8:4 = 2
12 : 4 = 3
20 : 4 = 5
28 : 4 = 7
36 : 4 = 9
24 : 4 = 6
40 : 4 = 10
32 : 4 = 8
Tính nhẩm:
4x3 =
4x2 =
4x1 =
4x4 =
12 : 4 =
8:4 =
4:4 =
16 : 4 =
12 : 3 =
8:2 =
4:1 =
Giải
4 X 3 = 12
4x2 = 8
4x1=4
4 X 4 = 16
12 : 4 = 3
8:4 = 2
4:4 = 1
16 : 4 = 4
12 : 3 = 4
8:2 = 4
4:1 = 4
Có 40 học sinh chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tố có mấy học sinh?
Giải
Số học sinh mỗi tố có là:
40 : 4 = 10 (học sinh)
Đáp số: 10 học sinh.
Có 12 người khách cần sang sông, mỗi thuyền chở được 4 người khách (không kể người lái thuyền). Hỏi cần mấy thuyền để chở hết số khách đó?
Giải
Số thuyền cần để chỏ' hết sô' khách đó là:
12 : 4 = 3 (thuyền)
Đáp số: 3 thuyền.
Hình nào đã khoanh vào 4 con hươu?
4
a)