Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 106. Luyện tập

  • Tiết 106. Luyện tập trang 1
  • Tiết 106. Luyện tập trang 2
Tiết 106. LUYỆN TẬP
1. Tính nhẩm:
8:2 =
10 : 2 =
14 : 2 =
18 : 2 =
16 : 2 =
6:2 =
20 : 2 =
Giải
12 : 2 =
8:2 = 4
10 : 2 = 5
14 : 2 = 7
18 : 2 = 9
16 : 2 = 8
6:2 = 3
20 : 2 = 10
12 : 2 = 6
Tính nhẩm:
2x6 =
2x8 =
2x2 =
2x1 =
12 : 2 =
16 : 2 =
4:2 =
Giải
2:2 =
2 X 6 = 12
2 X 8 = 16
2x2 = 4
2x1=2
12 : 2 = 6
16 : 2 = 8
4:2 = 2
2:2 = 1
Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tố. Hỏi mỗi tồ được mấy lá cờ?
Giải
Số lá cờ mỗi tổ được là:
18 : 2 = 9 (lá cờ)
Đáp số: 9 lá cờ.
Có 20 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn. Hỏi có tất cả mấy hàng?
Giải
Số hàng có tất cả là:
20 : 2 = 10 (hàng)
Đáp số: 10 hàng.
Giải
Hình a) và hình c) có số con chim đang bay.