Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 98. Luyện tập

  • Tiết 98. Luyện tập trang 1
  • Tiết 98. Luyện tập trang 2
Tiết 98. LUYỆN TẬP
Tính nhẩm:
5 X 3 =
5x4 =
5x5 =
2 X 5 =
5x2 =
5 X 3 = 15 5 X 4 = 20 5 X 5 = 25
2 X 5 = 10 5 X 2 = 10
Tính (theo mẫu):
5 X 7 - 15 =
5 X 8 - 20 =
5 X 10 - 28 =
Mẫu: 5x4-9 = 20- 9 = 11
5x8 =
5x7 =
5x6 =
5x3 =
3x5 =
Giải
X 8 = 40 5 X 7 = 35 5 X 6 = 30 5 X 3 = 15 3 X 5 = 15
Giải
5x2 = 5x9 =
X 10 = 5x4 = 4x5 =
X 2 = 10 5 X 9 = 45 5 X 10 = 50 5 X 4 = 20 4 X 5 = 20
5 X 7 - 15 = 35 - 15
= 20.
5 X 8 - 20 = 40 - 20
= 20.
5 X 10 - 28 = 50 - 28
= 22.
Mỗi ngày Liên học 5 giờ, mỗi tuần lễ Liên học 5 ngày. Hỏi mỗi tuần Liên học bao nhiêu giờ?
Tóm tắt
Mỗi ngày Liên học: 5 giờ Mỗi tuần Liên học: 5 ngày Mỗi tuần Liên học: ... giờ?
Mỗi tuần Liên học số giờ là:
5 X 5 = 25 (giờ)
Đáp số: 25 giờ.
Mỗi can đựng được 5/ dầu. Hỏi 10 can như thế đựng được bao nhiêu lít
dầu?
Tóm tắt
Mỗi can: 10/ dầu 10 can: .../ dầu?
Giải
Số lít dầu đựng trong 10 can là:
5 X 10 = 50 (/ dầu)
Đáp số: 501 dầu.
5.
Số ?
5; 10; 15; ...; ...
5; 8; 11; 14; ...; ...
Giải
5; 10; 15; 20; 25.
5; 8; 11; 14; 17; 20.
Giải thích:
SỐ sau bằng số liền trước cộng với 5.
Sô' sau bằng số liền trước cộng với 3.