Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 150. Tiền Việt Nam

  • Tiết 150. Tiền Việt Nam trang 1
  • Tiết 150. Tiền Việt Nam trang 2
  • Tiết 150. Tiền Việt Nam trang 3
Tiết 150. TIẼN VIỆT NAM
^^^^^mẴmÌSìĨSỈìĨSằSí c^TwxA^ic^CHUw
AO 6722894 ..	AO 67228.34	'
'”' M0TTR	w MỘTTRÂM
.?1Q0Z.	Đ^'-?JQÔ.T,	*2* Jt
>£l&839KS$0§3	-ỔổỉEBsa^á^gsraBtôrỉr
■ đồng
200 đồng
500 đồng	200 đồng
100đồng
b)
500đồng	200đồng 100đồng
Giải
• đồng
3. Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?
Viêt vào chỗ chấm (...):
700đồng
c)
800 đồng
d)
1000đồng
Giải
Chú lợn A chứa: 200 + 200 + 100 - 500 (đồng).
Chú lợn B chứa: 200 + 200 + 200 = 600 (đồng).
Chú lợn c chứa: 500 + 200 = 700 (đồng).
Chú lợn D chứa: 500 + 200 + 100 = 800 (đồng). Vậy chú lợn D chứa nhiều tiền nhất.
Khoanh vào @.
700 đồng + 100 đồng = 800 đồng - 300 đồng =
4. Tính:
100 đồng + 400 đồng =
900 đồng - 200 đồng =
Giải
100 đồng + 400 đồng = 500 đồng. 700 đồng + 100 đồng = 800 đồng. 900 đồng - 200 đồng = 700 đồng. 800 đồng - 300 đồng = 500 đồng.