Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 158. Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

  • Tiết 158. Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 1
  • Tiết 158. Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 2
Tiết 158. ON TẶP VÊ PHÉP CỘNG
VÀ PHÉP TRỪ (TIẾP THEO)
Tính nhẩm:
500 + 300 =
800 - 500 =
800 - 300 =
500 + 300 = 800 800 - 500 = 300 800 - 300 = 500
Đặt tính rồi tính:
65 + 29;
345 + 422;
a) 65 + 29
94
Anh cao
400 + 200 =
600 - 400 =
600 - 200 =
Giải
400 + 200 = 600 600 - 400 = 200 600 - 200 = 400
55 + 45;
674 - 353;
Giải
345 + 422
767
33 cm
55	100	b)
+ 45	72
100	28
165 cm, em thấp hơn anh
700 + 100 =
800 - 700 =
800 - 100 =
700 + 100 = 800 800 - 700 = 100 800 - 100 = 700
100 - 72
517 + 360.
674	517
353	'360
321	877
Hỏi em cao bao nhiêu
xăng-ti-mét?
Chiều cao của em là:
165 - 33 = 132 (cm)
Đdp số: 132 cm.
4. Đội Một trồng được 530 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?
Giải
Số cây đội Hai trồng được là:
530 + 140 = 670 (cây)
Đáp số: 670 cây.
5. Tìm x:
a) X - 32 = 45;
a) X - 32 = 45
X = 45 + 32
X = 77
b) X + 45 = 79
Giải
b) X + 45 = 79
X = 79 - 45
X = 34